• Streek Evenementen
  Streek Evenementen

  Uw specialist in het verzorgen van braderieën, themamarkten, beurzen en andere opdrachten op maat voor het bedrijfsleven.

 • Streek Evenementen
  Streek Evenementen

  Uw specialist in het verzorgen van braderieën, themamarkten, beurzen en andere opdrachten op maat voor het bedrijfsleven.

 • Streek Evenementen
  Streek Evenementen

  Uw specialist in het verzorgen van braderieën, themamarkten, beurzen en andere opdrachten op maat voor het bedrijfsleven.

 • Streek Evenementen
  Streek Evenementen

  Uw specialist in het verzorgen van braderieën, themamarkten, beurzen en andere opdrachten op maat voor het bedrijfsleven.

 • Streek Evenementen
  Streek Evenementen

  Uw specialist in het verzorgen van braderieën, themamarkten, beurzen en andere opdrachten op maat voor het bedrijfsleven.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Streek Evenementen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland januari 2012

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u als inschrijver marktkraam-, standhouder hierna te noemen "inschrijver" en Streek Evenementen, hierna te noemen 'SE'. De markten, braderieën, beurzen of andere gelegenheden worden hierna 'evenement' genoemd.
 2. Aan druk- of typefouten kunnen bij SE geen rechten worden ontleend. Datzelfde geldt voor niet ontvangen Inschrijvingen. Op uw aanmelding krijgt u binnen 1 week een bevestiging of afwijzing. Onvolledig ingevulde inschrijvingen, waarbij verplichte velden niet ingevuld zijn, worden niet in behandeling genomen. U bent pas ingeschreven wanneer u daarvoor een schriftelijke bevestiging per mail of post ontvangen heeft.
 3. Kramen zijn niet langer dan 4 meter en overdekt. Het uitstallen van tafeltjes naast een kraam is verboden, indien vooraf geen extra grondplek gereserveerd is. Bij het huren van een grondplaats dient u ook aan te geven als de diepte afwijkt van de werkmaat van een kraam. Als u zich inschrijft met een verkoopwagen, moeten de opgegeven meters inclusief de dissel zijn.
 4. Uitbouw van kramen in de breedte en de diepte is zonder toestemming niet toegestaan. Dit dient schriftelijk vermeld te worden bij opgave van de aanmelding. Kraamverlengers zijn nooit toegestaan als de doorgang daardoor smaller wordt dan 350 cm of volgens andere veiligheidsnormen die daar ter plekke gelden of de gebruiker hierdoor overlast bezorgt aan derden. Op laste van SE of de brandweer kan de inschrijver gelast worden de kraam of de verlengers af te breken, wanneer de situatie dat ter plekke vereist. Eventuele gevolgen zijn voor rekening van de inschrijver. Het is niet toegestaan om rekken of borden in de rijen te plaatsen, dit dient vooraf bij SE aangevraagd te worden. Uitzondering hierin kan alleen gemaakt worden indien deze geen belemmering vormt voor de doorstroom van het publiek of ergernis bij uw naaste standhouders.
 5. De door u aangeboden artikelen moeten geheel in overeenstemming zijn met de opgegeven branche en vermelding op uw inschrijving. Bij afwijking hiervan kan SE de inschrijver een verkoopverbod opleggen. Er is geen sprake van restitutie van het inschrijfbedrag of enige vergoeding in welke vorm dan ook wat betreft inkomstenderving of kosten.
 6. Stroomaansluiting dient aangevraagd te worden op het inschrijfformulier. Wanneer u dit afneemt bij een lokale ondernemer, dient u zelf met die partij daarvoor een eventuele regeling of prijsafspraak te maken. SE gaat er van uit dat een deelnemer niet meer dan 200 Watt stroomafname nodig heeft. Mocht de deelnemer meer stroom moeten/willen verbruiken dan dient men dit bij de aanmelding duidelijk aan te geven. Grootverbruikers van stroom zoals kermisattracties en bakfrituurinstallaties dienen evt. met een eigen aggregaat te werken. Gebruik van kacheltjes of andere verwarmingselementen in de kraam bij koude temperaturen, zijn niet toegestaan. Omtrent het gebruik van stroom zijn de deelnemers gehouden te voldoen aan de van overheidswege uitgevaardigde veiligheidsvoorschriften. Gebruik van kabelmatten is verplicht indien er publiek en/of verkeer over uw kabels moeten. SE behoudt het recht om in verband met de handhaving van deze wettelijke voorschriften aanwijzingen aan de deelnemers te geven, welke deze gehouden zijn direct op te volgen. Bak- kook- en frituurinstellingen dienen goedgekeurd te zijn. Tevens zijn de desbetreffende inschrijvers verplicht altijd brandpreventie in acht te nemen zoals het aanwezig zijn van een goedgekeurd brandblusapparaat en blusdeken. Aanvullende restricties van overheden dienen opgevolgd te worden.
 7. SE heeft het recht om een bepaalde borg te vragen voor een evenement. Dit zal duidelijk vooraf aangegeven worden op de vermelding van de agenda zowel op de website als in de bevestiging van ons. Het aanvragen van de desbetreffende markt(en) is ook de bevestiging dat u hiermee akkoord gaat.
 8. Beboeting of kosten gemaakt door overheden, vanwege wangedrag of het niet naleven van de algemene voorwaarden, zijn volledig voor rekening van de deelnemer. Indien SE beboet wordt doordat een deelnemer niet aan bepaalde voorwaarden voldoet of illegale verkoopwaar aanbiedt, dan worden deze kosten op de inschrijver verhaald.
 9. Indien met twee of meer marktkraamhouders gezamenlijk een overeenkomst wordt gesloten, is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor alle gevolgen van de gesloten overeenkomst, volgens de voorwaarden van SE. SE dient daarvan altijd op de hoogte gesteld te worden.
 10. Inschrijvers zijn zelf aansprakelijk voor schade aan goederen of personen en dienen hiervoor een verzekering af te sluiten. Een ongeluk of beschadiging aan het eigendom aan/of met derden dient u te melden bij SE. U dient te allen tijde de aanwijzingen van SE of overheidsdiensten op te volgen. Elke deelnemende partij wordt geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar goede doen en laten. Het niet houden aan de voorwaarden of voorschriften geeft SE het recht zonder verdere uitleg van reden de inschrijver te weigeren of te verwijderen van de markt.
 11. SE behoudt het recht om de uitvoering van een overeenkomst voor één of meerdere evenementen ontbonden te verklaren indien:
  – de inschrijver zonder opgaaf van deugdelijke reden niet op een evenement verschijnt.
  – de inschrijver zijn financiële verplichting voorafgaand aan het evenement niet heeft voldaan.
 12. Wanneer er sprake is van overmacht van buitenaf, bijvoorbeeld door extreem weer, of een speciale verordening van de politie of brandweer, kan het zijn dat een evenement moet worden afgelast. Dit kan bepaald worden wanneer het gezien de omstandigheden, onverantwoord is ten opzichte van de veiligheid van mensen en materiaal om het evenement plaats te laten vinden. SE kan dan de overeenkomst voor het bepaalde evenement opschorten, dan wel ontbinden. SE verplicht zich iedere inschrijver daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Bij opschorting van een evenement, kunt u 70 % van het inschrijfgeld terug ontvangen, mits u als bewijsvoering een deugdelijke schriftelijke bevestiging kunt aantonen, van een ander evenement waarvoor u zich al ingeschreven had en wat gelijk valt met de alternatieve datum van het uitgestelde evenement. Bij het ontbinden van een overeenkomst door overmacht van een bepaald evenement, zal SE het inschrijfgeld 50% terugbetalen. Voor schade, kosten, of inkomstenderving met betrekking op dit artikel kan SE niet aansprakelijk worden gesteld.
 13. Indien blijkt dat er zich voor een evenement te weinig deelnemers hebben aangemeld kan SE tot 7 dagen voor aanvang besluiten het desbetreffende evenement af te gelasten. In dat geval heeft u recht op 75% terugbetaling van uw standgeld. U kunt SE nimmer verplichten tot het betalen van omzetschade, reis- en/of transportkosten of gerelateerde kosten.
 14. Inschrijvers hebben nooit recht op een bepaalde standplaats. SE bepaalt waar u ingedeeld wordt. SE behoudt het recht om op het laatste moment, wanneer de omstandigheden dit eisen, uw standplaats te wijzigen. Standplaatsen zoals aangegeven op het evenement dienen ingenomen te worden. De deelname is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere partijen!
 15. De inschrijver verplicht zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van het evenement, de standplaats ingenomen te hebben. Bij het te laat verschijnen zonder kennisgeving hiervan, kan SE de plaats aan een ander toewijzen en zijn uw rechten hierop komen te vervallen. Van restitutie van uw standgeld is geen sprake. Het parcours dient uiterlijk 10 minuten voor aanvang vrij te zijn van auto's, aanhangers of andere obstakels. Het is niet toegestaan eventuele voertuigen op het markt- of braderieterrein te laten staan. Wanneer u de auto achter de kraam wilt laten staan, dient u dit gelijktijdig met uw inschrijving aan te vragen of direct na de bevestiging van inschrijving, met opgave van reden. SE dient bij het toewijzen van de standplaats daarmee rekening te houden. De inschrijver mag na afloop van het evenement pas inpakken. Naar eigen inzicht eerder inpakken en vertrekken is verboden. Overtreders hierin kunnen in de toekomst worden geweigerd of zijn daardoor hun borg kwijt.
 16. De inschrijver verplicht zich de standplaats weer geheel schoon achter te laten. Bij verzuim hiervan kan € 20,00 of meer in rekening worden gebracht. Het vervuilen van tegels, straattegels, asfalt etc. door vetten, oliën of andere hardnekkige stoffen is ten strengste verboden. U dient hiervoor maatregelen te nemen bijvoorbeeld door middel van een zeil. Extra kosten voor speciale reiniging hiervan zijn geheel voor kosten van de inschrijver.
 17. Verkoop of het laten proeven van alcoholhoudende dranken op het evenement is verboden, anders dan naar verkregen vergunning of ontheffing, die u zelf dient aan te vragen bij de desbetreffende gemeente. Voor loterij en kansspelen dient de inschrijver ook zelf een vergunning aan te vragen bij de desbetreffende gemeente.
 18. Het uitdelen van folder of reclamemateriaal op het parcours dient vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij SE.
 19. Gebruik door de inschrijver van een eigen muziekinstallatie, in welke vorm dan ook, dient vooraf bij SE aangevraagd te worden en mag nimmer overlast bezorgen aan andere standhouders of afbreuk doen aan de algemene sfeer van het evenement. Buma/Stemra- en Senarechten dienen door degene die de muziek afspeelt zelf betaald te worden. Hiervoor kan SE niet aansprakelijk gesteld worden.
 20. Het roken in de kraam, terwijl u achter uw verkoopwaar staat, wordt niet gewaardeerd. Hierdoor kunt u afgewezen worden voor andere evenementen.
 21. Handeling in strijd met de voorwaarden, wangedrag of bedrog tijdens het evenement, belemmering in de taakuitvoering van SE of de overheidsdiensten, dan wel directe of indirecte ordeverstoring (ter beoordeling van SE, de opdrachtgever of overheidsdiensten) leiden tot ogenblikkelijke verwijdering van het evenement.
 22. SE gaat ervan uit dat er bij de inschrijving kennis genomen is van de algemene voorwaarden en dat u daarmee akkoord gaat. De voorwaarden blijven bindend, indien afzonderlijke onderdelen, om welke reden dan ook, niet van toepassing zijn. Met het verzenden van de aanmelding geeft u tevens akkoord voor een éénmalige incassomachtiging. SE behoudt zich het recht eventueel specifieke voorwaarden of voorschriften, gerelateerd aan het ingeschreven evenement in de bevestiging te noemen, waaraan u zich dient te houden. De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn allen van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer een afzonderlijk artikel een dergelijk voorbehoud niet meldt. Mondelinge afspraken zijn niet rechtsgeldig indien zij niet schriftelijk door SE bevestigd zijn.
 23. Betaling geschiedt zoals door SE vastgesteld volgens éénmalige incasso via de machtiging met het inschrijfformulier en wordt 3 weken voor het plaatsvinden van het evenement geïncasseerd. Wanneer er geen incassomogelijkheid op uw rekening is, kunt u aangeven zelf de factuur te willen betalen. Het bedrag dient dan uiterlijk 5 dagen voor het evenement op onze rekening bijgeschreven te staan. Indien de incasso bij het opgegeven bank-, of gironummer niet lukt waarvan het verwijt hiervoor bij uw bankcondities ligt, mag SE het verschuldigde bedrag verhogen met € 5,00 excl. btw of meer, voor extra administratiekosten. Contante betaling op de dag van het evenement wordt bij reservering vooraf niet geaccepteerd.
 24. Indien een inschrijver een overeenkomst wenst te annuleren is hij gehouden aan de hierna genoemde bepalingen en bedragen ter dekking van kosten, toegepaste branchebescherming en/of winstderving van SE:
  - Bij annulering vóór de opmaak van de factuur € 10,00 excl. btw aan administratiekosten.
  - Na opmaak van de factuur voor het te houden evenement: 50% van de overeengekomen prijs.
  - Korter dan 3 dagen voor het te houden evenement: het volledige bedrag.
 25. Andere vorderingen zoals verrekeningen of beboeting dienen binnen 14 dagen na facturering voldaan te zijn.
 26. Wanneer een inschrijver volgens de bepalingen van artikel 24, 25 en 26 in gebreke van betaling blijft, zal SE maximaal 2x een betalingsherinnering uitschrijven, hetzij per mail, hetzij per post en daarvoor extra administratiekosten van € 5,00 excl. btw, per keer in rekening brengen. Wanneer SE de betaling 2 weken na de laatst gedateerde herinnering nog niet binnen heeft, wordt er een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten voor het inhuren van derden voor de vordering van het verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van de inschrijver.
 27. Wanneer SE de betaling van de factuur 5 dagen voor het geplande evenement nog niet heeft ontvangen, geeft dit SE het recht een andere gegadigde voor de standplaats te benaderen, zonder dat de eerste inschrijver verder hierop nog enig recht kan doen gelden. De verplichting tot betaling door de inschrijver blijft in dat geval echter volledig van kracht!
 28. Indien de inschrijver met betaling in gebreke is gebleven heeft SE het recht om de overige evenementen waarvoor de inschrijver zich heeft aangemeld, te annuleren zonder dat daar enige verplichting voor SE uit voortvloeit.
 29. Bij recht op restitutie zoals het terugbetalen van een borg of verrekening, zal SE het bedrag binnen 14 dagen na het desbetreffende evenement terugstorten conform bovengenoemde voorwaarden.